KOMMUNIKATION, 2009, H 400 cm
KOMMUNIKATION, 2009, H 400 cm